Geriye Dönük SGK Teşvikleri
    
SUNUŞ  

Geriye dönük SGK teşviklerinden yararlanmanın önünü açan 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlandı.   7103 sayılı kanun, bir torba kanun olması nedeniyle bir çok kanuna ilişkin yeni düzenlemeler getirmekle birlikte, bazı yenilikleri de ticari hayatımıza katmıştır. Gerek vergisel düzenlemeler ve gerekse SGK Primleri konusunda işverenlerin yüzünü güldürecek bir çok düzenlemeyi içermektedir.   Bu yazımızda 7103 sayılı kanunun geçmişe ve geleceğe yönelik evvelce 6111 sayılı kanunla sağlanan SGK Primi İşveren Hisse'sine ilişkin teşvik hükümleri incelenmeye, soru ve cevap yoluyla özetlenmeye çalışılmış olup, bazı öneriler getirmeye çalışılmıştır.   Gerek işverenlerimizin, gerekse bordrolama işi ile iştigal eden meslek mensuplarının asgari düzeyde bilgilenmeleri, hatalı ve yanlış uygulamalara mahal vermemeleri amacıyla hazırlamış olduğum bu materyal, herhangi bir ticari kaygı taşımadan, sadece ve sadece mesleki sorumluluğum gereği bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. Para ile satılamaz, izin almaksızın kaynak gösterilerek çoğaltılabilir.    Her ne kadar ilgili kanun, genelge, tebliğ ve yönetmeliklerden alınarak özetlenmiş olsa dahi, bu materyalde bahsi geçen tüm hususların, ilgililer tarafından resmi metinler üzerinden de okunarak anlaşılmaya çalışılmasını önemle tavsiye ederim.   Ülkemizin emek, sanayi ve ticaret piyasasında ciddi bir teşvikler ülkesi olduğunu bilmemiz gerekir. Bu gereklilik, her hususa ilişkin yeni bilgi ve doneleri elde etme ihtiyacımıza da kaynaklık etmektedir. Yasal müktesebatımızın genişliği, detayı ve karmaşası, birçok işverenimizi ve meslek mensubunu bu materyalin konusunu oluşturan SGK Teşviklerinden korkuttuğu ve uygulamadan kaçındırdığı hepimizin bildiği bir gerçektir. Özellikle KOBİ hüviyetindeki işletmelerin bu türden ihtiyaçlarına cevap verebilmek biz meslek mensuplarının temel görevlerinden biridir.   Bu görevi asgari düzeyde icra etmeye çalışan bir meslek mensubu olarak, tüm paydaşlara çalışmalarında başarılar dilerim.  

Saygılarımla.      
Murat KILIÇ                            
S.M.Mali Müşavir                  

Genel itibarla 6111 sayılı kanunla sağlanmış olan Ek İstihdam Teşviki'nin amacı ;  
      Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
      Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
      Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmek,
      Kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla, 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 74. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna geçici 10. Madde ihdas
edilmişti.
   

Bu kerre ; 7103 sayılı kanun ile getirilen yeni düzenlemeler ile ;
 
      İlave istihdamın teşvikine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
      İşverenlere asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir.
      Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmiştir.
      Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni eklemeler yapılmıştır.
      İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların
ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

      Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmıştır.
      İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
      Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan
yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması sağlanmıştır.

      Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3'ten 1/2' ye çıkarılmıştır.
      Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmıştır.
      Elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmıştır.
      Yeni makina ve teçhizat alımları KDV'den istisna edilmiştir.     Yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere, 7103 sayılı
kanun vergisel ve SGK düzenlemeleri açısından birçok yenilik getirmiştir. Ancak yazımızın girişinde de belirtildiği  üzere, bu yazımızda sadece 6111 sayılı kanun kapsamındaki SGK Primi İşveren Hisse Teşvikine ilişkin değerlendirmelere gidilmiştir.                                    

6111 Sayılı yasa kapsamında geriye dönük SGK Primi İşveren Hissesi -Ek İstihdam Teşvikine ilişkin Sorular ve
Cevaplar ;
 
SORU 1 )  Geriye dönük SGK Prim Teşviki hangi kanunlarla ilişkilidir ?
CEVAP 1 )
 ·       7103 sayılı kanunun 70. Maddesi
 ·       6111 sayılı kanunun 74. Maddesi
 ·       4447 sayılı kanunun Geçici 10. Maddesi
 ·       5510 sayılı kanunun Ek 17. Maddesi  

SORU 2 ) İlgili yasa maddeleri neleri öngörüyor ?

 CEVAP 2 )
 ·       7103 sayılı kanunun 70. Maddesi, 5510 sayılı kanuna Ek-17. maddeyi ihdas ederek ;
 -        1 defaya mahsus olarak Mart/2011 dönemine kadar geriye dönük SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki'ne ;
 -        1 aylık başvuru süresini geçirdikten sonra da Aralık/2020 dönemine kadar da en fazla 6 ay geriye dönük SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki'ne olanak tanımıştır.
 ·       6111 sayılı kanunun 74. Maddesi, 4447 sayılı kanunun Geçici 10. Maddesi'ni ihdas ederek ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınan ve kanunun aradığı şartları sağlayan işçiler için hesaplanan SGK Primi İşveren Hisse Payı'nın İşsizlik Fonu'ndan karşılanmasına olanak tanımıştır.  

SORU 3 ) Son düzenleme ile SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki hangi dönemler arası uygulanacaktır ?

 CEVAP 3 ) SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki 01.03.2011 - 31.12.2020 tarihleri arasında uygulanacaktır.  

SORU 4 ) Geriye dönük (Mart/2011 dönemine kadar) SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki'nden faydalanabilmek için son başvuru tarihi nedir ?

CEVAP 4 ) Son başvuru tarihi 01.06.2018'dir.  

SORU 5 ) Geriye dönük SGK Ek istihdam teşvik tutarları işyerlerine ne zaman ve nasıl ödenecek ?

CEVAP 5 ) Teşvik tutarları başvuru yapan işverenlere iki ayrı şekilde ödenecek;
 ·       01.01.2019'dan itibaren tahakkuk eden SGK Prim borçlarına mahsuben veya
 ·       Faizleri ile birlikte 6 aylık taksitler halinde 3 yıl içerisinde defaten (Eğer SGK Prim borcu yoksa)

SORU 6 ) Geriye dönük (Mart/2011 dönemine kadar) SGK Primi İşveren Hissesi Teşviki'nden faydalanabilmek için elektronik ortamdan başvuru yapılabilecek mi ?

CEVAP 6 ) HAYIR !!!... Faydalanılmak istenen her dönem için ayrı ayrı EK/İPTAL Bildirgeleri hazırlanacak ve kağıt ortamında ıslak imza ile başvuru yapacak olan işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğü'ne teslim edilecek. (Bu dökümanın hazırlandığı dönemde kağıt ortamında EK/İPTAL Bildirgesi verilmek zorundadır. Sonrası için kurumun bir genelge hazırlayarak elektronik gönderim imkanı sağlaması beklenmektedir.)  

SORU 7 ) Teşvikten yararlanmanın temel kriterleri nelerdir ?

CEVAP 7 ) Teşvikten yararlanmanın çalıştırılacak işçi açısından ayrı, işyeri (Özellikle "İşveren" kelimesi yerine "İşyeri" kelimesini kullanılmıştır. Gerekçesi 21. Soru'nun cevabındadır) açısından ayrı kriterleri bulunmaktadır.  

SORU 8 ) Çalıştırılacak İŞÇİ açısından TEMEL kriterler nelerdir ?

CEVAP 8 )
·       01.03.2011 - 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
·       KADIN işçiler için temel kriter 18 yaşından büyük olması,
·       ERKEK işçiler için temel kriter 18 - 29 yaş aralığında olması,
·       KADIN ve ERKEK işçiler için işe alınmadan önceki son 6 ay içinde 4A kapsamında hiç çalışmamış olması,
·       KADIN ve ERKEK işçiler için daha önce aynı teşvikten (6111 sayılı kanun kapsamındaki) hiç faydalanılmamış olması,  
SORU 9 ) Bahse konu teşvikten faydalanmak isteyen işyerleri açısından TEMEL kriterler nelerdir ?
CEVAP 9 )
 ·       Özel sektör işyeri olması,
 ·       Ortalama sigortalı sayısına ilave olarak Cevap 7'deki koşulları taşıyan işçilerin işe alınması,
 ·       Yasal ödeme süresi geçmiş SGK Primi, İdari Para Cezası ve Gecikme Zammı borcu v.s. olmaması,
 ·       Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin süresi içinde kuruma verilmiş olması,
 ·       Tahakkuk eden SGK Primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olması,    

SORU 10 ) Teşvikten yararlanma süresi ne kadardır ?

CEVAP 10 ) Soru 7'nin cevaplarını sağlayan işçilerin işe alınması durumunda ham haliyle 24 ay süreyle teşvikten faydalanılır.  

SORU 11 ) Teşvik süresi hangi koşullarda uzar ?

CEVAP 11 )
 ·       Soru 7'nin cevaplarını sağlayan işçilerin işe alınmasından önce İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması halinde 6 AY DAHA,
 ·       Mesleki Teknik Eğitim veren orta veya Yüksek Okul mezunu veya İŞKUR tarafından düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kursu'nu bitiren işçilerin işe alınması halinde 12 AY DAHA,
 ·       MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) sahibi olan işçilerin işe alınması halinde 24 AY DAHA .teşvik süresi uzar.  

SORU 12 ) İşçiler hangi meslek ya da alanlarda çalıştırılırlarsa maksimum teşvikten faydalanılabilir ?

CEVAP 12 ) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan veya Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen İşgücü Yetiştirme Kursunu bitirmiş olan işçilerin, belgelerinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınma ve/veya çalıştırılmaları gerekmektedir. Aksi halde teşvikin mesleki belgelerden kaynaklı süre avantajını kaybetmiş olurlar.

SORU 13 ) İşe alındığı sırada mesleki belgeleri olmadığı halde çalıştığı sırada bu belgeleri almış olanların teşvik süresine olumlu etkisi olur mu ?
CEVAP 13 ) EVET !!!... , İşe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmemiş olan, ancak çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı işverenler 12 AY bu teşvikten yararlanabilirler. Belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması nedeniyle teşvikten yararlanılmakta olan sigortalının, çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 AY DAHA yararlanılabilir.  

SORU 14 ) 29 yaşından büyük erkek işçi için teşvikten faydalanma koşulları nelerdir ?

CEVAP 14 ) Cevap 11'da sayılı üç koşuldan her hangi birisini veya bir kaçını taşıyan 29 yaşından büyük işçi için de sağladığı koşulun teşvike katkı süresi kadar teşvikten faydalanılabilir. Örn: 29 yaşından büyük İŞKUR'a kayıtlı bir erkek işsiz işe alınıyorsa, yaş sınırı hariç diğer temel kriterleri sağlamış olma koşuluyla 6 ay süreyle teşvikten faydalanılabilir.  

SORU 15 ) Teşvik süresi en fazla ne kadar uzayabilir ?

CEVAP 15 ) Ham Teşvik (24 AY)+İŞKUR Kaydı (6 AY) +MYB (24 AY) = 24 + 6 + 24 = 54 AY'a kadar teşvik süresi uzayabilir.

SORU 16 ) Hangi işyerleri TEMEL kriterleri sağlasa dahi teşvikten faydalanamazlar ?

CEVAP 16 ) Yasadışı işçi çalıştırdığına dair hakkında tespit bulunanlar TEŞVİKTEN FAYDALANAMAZ.  

SORU 17 ) Teşvikten yersiz yararlanmış olan işyerlerine ceza uygulaması bulunmakta mıdır ?

CEVAP 17 ) HAYIR !!!... Yersiz yararlandırma nedeniyle idari bir ceza uygulaması bulunmamaktadır. Sadece fazladan ve yersiz olarak yararlanılan teşvik tutarları gecikme faizi ile birlikte kurum tarafından geri istenir.  

SORU 18 ) İşe alınacak personelin teşvike uygun koşulları sağlayıp sağlamadığını nasıl kontrol edebiliriz ?

CEVAP 18 ) SGK'nın E-Bildirge ekranından işe alınan kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir. Eğer teşvik koşullarını sağlayan biri ise sistem üzerinde onaylanabilir linki yeşil renkte ve açık olacaktır.  

SORU 19 ) E-Bildirge ekranı her zaman doğru bilgiyi verir mi ?

CEVAP 19 ) E-Bildirge ekranı, Soru 18'in cevabında genel olarak doğru bilgiyi vermesine rağmen, aynı işyerinde farklı tarihlerde defaten işe girişi yapılan işçiler için, Cevap 23'te açıklandığı üzere, bir işçi için sadece bir akit süresince ve sadece bir işveren için teşvikten faydalanılması mümkünken temel kriterleri taşıyan işçileri kanuna aykırı olarak onaylanabilir linki yeşil renkte görünmektedir. Bu hata dışında da işe giriş bildirgesi veri tabanında bazı hatalı veri okumaları yapmakta, bazı hesaplamalarda ve yuvarlamalarda da hatalı sonuçlar vermektedir. Kısacası hem ilgili kanunların karmaşık yapısı hem de SGK'nın veri tabanındaki hatalar nedeniyle bazen doğru bilgiye ulaşmakta zorluklar yaşanmaktadır.  

SORU 20 ) SGK'nın web sayfasında Yersiz Yararlanma kontrolü yapılabilmekte midir ?

CEVAP 20 ) EVET !!!... E-Bildirge ekranından yersiz Yararlanma kontrolü yapılabilmektedir. Bu işlemin en güvenilir şekilde yapılabilmesi için bildirgelerin son günlere bırakılmadan evvelce gönderilmesi önemlidir ki hatalı kayıtları düzeltebilmek için yeterli zaman olsun.  

SORU 21 ) Neden İşveren bazında değil de İşyeri bazında teşvik uygulanmaktadır ?

CEVAP 21 ) Bahsi geçen teşvik uygulaması İşyeri SGK Sicil Numarası üzerinden gerçekleştirildiğinden her işyeri için ayrı hesaplamaya tabidir. İşyeri bazında teşvik uygulandığından, aynı Gerçek veya Tüzel kişi işverene ait olsa bile, her farklı işyeri (MÜKELLEFİYETSİZ ŞUBELER v.s.) kendi teşvik uygulamasından kendisi sorumludur. Yani her hangi bir merkez veya şubenin kuruma borcu olsa dahi, o borç diğer şubelerin veya merkezin teşvik uygulamasını etkilemez. Bu nedenle İŞVEREN bazında değil İŞYERİ bazında teşvik uygulanmaktadır.

SORU 22 ) Ortalama işçi sayısı E-SGK'dan öğrenilebilir mi ?

CEVAP 22 ) EVET !!!... Her ayın çalışan işçi ortalaması SGK'nın E-Bildirge ekranından öğrenilebilmektedir.  

SORU 23 ) Bahsi geçen teşvikten maksimum yararlanmak için başvuru süresi ne kadar önemlidir ?

CEVAP 23 ) Teşvikten her işçi için sadece 1 işyeri, 1 akit süresince yararlanabildiği için hangi işyeri önce başvuru yaparsa o işyeri hak kazanacağından, daha sonra başvuru yapacak olan işyeri ilgili işçi üzerinden kullanabileceği teşvik hakkını kaybetmiş olacağı için yersiz yararlanma fiilini işleme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle başvuru süresinin son günlerini beklemek teşvikten yararlanmak isteyen işyerleri açısından dezavantaj oluşturacaktır.  

SORU 24 ) Ortalama işçi sayısının teşvikten faydalanılan işçi sayısının altına düşmesi durumunda teşvik hakkı kaybolur mu ?

CEVAP 24 ) Son 6 aylık ortalama işçi sayısının altında kalan dönemlerde/aylarda teşvikten faydalanamazsınız. Fakat teşvik süresi devam eden işçilerin varlığı halinde ortalama işçi sayısının üzerine çıkıldığı dönemlerde teşvikten faydalanmaya devam edebilirsiniz. Her hal ve şartta işçinin sağladığı teşvik süresinin hesaplanmasında teşvikten faydalanılmayan dönemler de toplam teşvik süresine dahildir.  

SORU 25 ) Ortalama işçi sayısı hesabında her bir işçinin en az kaç günlük çalışması ortalamaya dahil edilir ?
CEVAP 25 ) Ortalama işçi sayısının tespitinde işçilerin kaç gün çalıştıklarının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Son altı ay içinde sadece bir gün bile çalışmış olsa, ilgili aydaki personel sayısına ilave edilerek ortalama işçi sayısı hesaplanır.  

SORU 26 ) 6111 sayılı teşvik uygulamasında işçi ücretlerine ilişkin üst sınır var mıdır ?

CEVAP 26 ) 6111 sayılı teşvik uygulamasını diğer teşviklerden ayrıcalıklı kılan en önemli husus asgari ücretin 7,5 katına kadar olan brüt ücretler için de uygulanabilmesidir. Yani, 15.221,25 TL üzerinden toplam 3.120,36 TL gibi çok avantajlı bir teşvik desteği sağlanmaktadır. (5510 sayılı yasa kapsamında % 5 + 6111 sayılı yasa kapsamında % 15,50 olmak üzere Toplam : % 20,50)  

SORU 27 ) Bahsi geçen teşvik uygulamasında meslek, sektör, coğrafi bölge, çalışan sayısı v.s. sınırlama var mı ?
CEVAP 27 ) Bahsi geçen teşvikte, meslek/sektör sınırlaması, coğrafi bölge sınırlaması, çalışan sayısı v.s. sınırlaması gibi kısıtlamaları bulunmamaktadır.  

SORU 28 ) Emekli veya stajyer çalışanlar açısından bahsi geçen teşvik uygulanabilir mi ?

CEVAP 28 ) HAYIR !!!... Uygulanamaz. Ayrıca çırak olarak çalışanlar son altı aylık çalışan ortalamasına dahil edilmezler.  

SORU 29 ) Son altı aylık sürede kuruma bildirilseler dahi, işe alım sırasında teşvikten yararlanılmasına engeli olmayanlar kimlerdir ?

CEVAP 29 ) Aday çırak, çırak veya işletmelerde mesleki eğitim görenler, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulanlar, yükseköğretim Kanunu'nun 46. maddesine tabi kısmi zamanlı çalıştırılan ve aylık prime esas kazanç tutarı asgari ücretten fazla olmayanlar, Türkiye İş Kurumu'nun programlarına katılmış olanlar, aylık prim ve hizmet belgesi ile SGK'ya bildirilmiş olsalar dahi, bildirilen bu süreler işe giriş tarihinden önceki altı aylık süreler içinde değerlendirilmeyeceğinden, bu kişiler için de teşvikten faydalanılabilecektir.  

SORU 30 ) Teşvikten faydalanılan işçilerin fiilen çalışma zorunluluğu ne anlama gelmektedir.?

CEVAP 30 ) 4447 sayılı Kanun'un Geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, sigortalının fiilen çalıştığı süre zarfındaki hak ettiği ücret dolayısıyla yararlanabilecektir. Yani işçinin istirahatli olduğu dönemlerde işveren tarafından işçiye ücret ödense bile, öngörülen sigorta prim desteğinden faydalandırılamayacaktır. Fakat 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen, hafta tatili, yıllık ücretli izin gibi sürelerde, sigortalılara fiilen çalışılmış gibi ödenen ve hak kazanılan ücretlerden dolayı adı geçen teşvikten yararlanılması mümkün olacaktır.   Örn 1: 2 günlük istirahati olan bir işçi için SGK işgöremezlik ödemesi yapmadığından, istirahatli olduğu 2 günlük ücret işveren tarafından ödense bile teşvik hesaplamasına dahil edilemeyecektir.   Örn 2: İş sözleşmesi Aylık Ücret üzerinden yapılan bir işçinin, istirahat raporu olması halinde istirahat süresine bakılmaksızın aylık ücreti işveren tarafından tam ödenmek zorunda olduğundan, istirahat raporu sonrasındaki fiili çalışma süresince elde ettiği ücret kazancı üzerinden teşvik hesaplaması yapılabilecektir.  


7103 Sayılı yasa kapsamında Diğer SGK Teşviklerine ilişkin Soru ve Cevaplar ;
 

SORU 31 ) 4447 sayılı yasaya eklenen Ek 19.madde kapsamındaki SGK Teşvikleri neleri içermektedir ?

CEVAP 31 )
 ·       İşe alınacak işçinin İŞKUR İş Arayan Belgesi kaydının olması,
 ·       İşe aldığınız tarihten önceki son 3 ay içerisinde 5510 sayılı yasanın 4a kapsamında 10 günden fazla çalışmamış olması,
 ·       İşe alınan kişinin İsteğe bağlı Bağkur sigortalılığı hariç, Bağkur'lu olmaması,
 ·       İşe girdiği tarihten önceki takvim yılındaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
 ·       Son ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borcunuzun olmaması, varsa bile yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,  ·       Yapılandırılan veya taksitlendirilen borçların aksatılmadan ödeniyor olması,
 ·       Cari döneme ait tahakkuk eden prim tutarlarının yasal süresi içinde ödeniyor olması,
 ·       İmalat veya bilişim sanayinde faaliyet gösteren işyerleri için maksimum Brüt Asgari Ücrete kadar SGK Prim desteği alınabilmektedir.
 ·       Diğer sektörlerde ise Asgari Ücrete kadar olan sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
 ·       Bu destekten sadece özel sektör işverenleri yararlanacak.
 ·       31 Aralık 2020 tarihine kadar işe alınan çalışanlar için bu destek sağlanacak.
 ·       Teşvikin süresi 12 ay olacak, ancak işe alınan kişi 18-29 yaş arası erkekse, kadınsa veya engelli ise 18 ay olarak uygulanacak.

SORU 32 ) 4447/20. madde sigorta prim desteği yararlanma şartları nelerdir ?

CEVAP 32 ) "BİR BENDEN BİR SENDEN" teşviki olarak adlandırılan bu teşvike ilişkin işverenler açısından detaylar ;
·      Yasal vadesi geçmiş SGK Prim borcu olmaması, varsa yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,
·      Yapılandırılan veya taksitlendirilen borçların aksatılmadan ödeniyor olması,
·      Cari döneme ait tahakkuk eden prim tutarlarının yasal süresi içinde ödeniyor olması,
·      Teşvikten yararlanılabilmesi için özel sektör işvereni olunması ve 2017 yılı ortalama çalışan sayısının 1-3 arasında olması, imalat sektöründe faaliyette bulunuluyor olması,
·      Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin işe alacakları işçilerin 18-25 yaş arasında olması ve İŞKUR'da İŞ ARAYAN BELGESİ olması, işe alınma tarihinden önceki son 3 aylık dönemde 5510 sayılı yasanın 4/a (Ssk'lı çalışmasının) 10 günden fazla olmaması,
·      İsteğe bağlı Bağkur Primi ödeyenler hariç, Bağkur'lu olmaması,
·      Teşvikin uygulanma süresi 31 Aralık 2018 tarihinde son bulacak.
·      Teşvik, çalışanın işe girdiği tarihten sonraki ikinci ay devlet tarafından karşılanacak. İlk ay işverenden sonraki ay devletten şeklinde devam edecek.
·      Çalışanın gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden işverene destek verilecek.
·      En fazla 2 kişi için sigorta prim teşviki verilecek.
·      2018 yılında ilk defa işyeri tescili yapılan ya da daha önceden tescili olup 2017 yılında sigortalı çalışan bildirmeyen işverenler bu destekten yararlanamayacak.

TAVSİYELER ve HATIRLATMALAR

1-   İşe alımlar sırasında her aday için İŞKUR İŞ ARAYAN BELGESİ istenmesi teşviklerden yararlanabilmek veya daha fazla yararlanabilmek için önem arz etmektedir.
2-   Tehlikeli işkolu sınıfında bulunan veya MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından belgelendirilmesi gerektiği halde MYB belgesi olmayan işçi çalıştırılması 500,00 TL cezaya tabi olduğu için, hem buna dikkat edilmelidir hem de MYB belgesi olan işçi çalıştırmak teşvik süresini uzatan bir unsur olduğu bilinmelidir.
3-   Mart/2011 ve sonrasında kurulan işyerleri teşvik açısından en avantajlı işyerleridir. Çünkü en başında son altı aylık işçi ortalaması olmayacağından ya da sıfır olacağından işe alınan her işçi potansiyel teşvik unsuru haline gelir.
4-   Teşvikten yararlansın veya yararlanmasın tüm işyerleri, Nisan/2018 dönemlerine ait Prim ve Hizmet Bildirgelerini son günlere bırakmamalıdır. Teşvik uygulanan dönemlerde E-Bildirge ekranları yoğun kullanılacağından sürekli sorun çıkarabilme potansiyeline sahiptir. Hal-i hazırda E-Bildirge ekranında geçmiş dönemlere ait Bildirge sorgu linki V2 portalına taşınmıştır.
5-   Yeni işe alınacak işçilerin özlük dosyalarının tam olmasına riayet edilmelidir. Eksik özlük dosyasının güncel İPC (İdari Para Cezası) tutarı 1.853,00 TL'dir.

ÖRNEK 1:

ABC... San.ve Tic.Ltd.Şti. Temmuz/2016 döneminde 1 bayan ve 1 de erkek çalışan işe almıştır. İşe alınan bayan Fatma KAYA, Yüksekokul mezunu ve 32 yaşında İşkura'a kayıtlı bir işsizdir. Şirkette yönetici sekreter olarak aylık 2.000 TL net ücretle işe başlamıştır.  
İşe alınan bay Ali SEVEN ise 24 yaşında imalat bölümünde MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi)'ne uygun bir işte istihdam edilmek üzere aylık 2.200 TL net ücretle işe başlatılmıştır.   Temmuz/2016 dönemi öncesindeki son altı aylık dönemde
ABC.... San.ve Tic.Ltd..Şti'nin çalışan sayısı ortalaması 15 kişi olup, Temmuz ayında yeni işe giren 2 kişi sonrası çalışan sayısı 17 olmuştur. Evvelce şirkette çalışan 8 kişi üzerinden zaten 6111 sayılı yasa kapsamında İlave İstihdam Teşviki alınabileceği hesaplanmış ve bu 8 kişi üzerinden alınabilecek toplam teşvik tutarının da aylık 3.320 TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre ;  
Soru 1 ) Temmuz/2016 döneminde işyerinin toplam SGK Teşvik kazancı toplam tutarı ne kadar olacaktır ?  
Soru 2 ) Bu işyerinin 2020 yılının sonuna kadar elde edeceği toplam SGK Teşvik kazancı toplam tutarı ne kadar olacaktır ?  
Cevap 1) Yeni işe alınan bayan Fatma KAYA için Temmuz/2016'daki teşvik tutarı 433,62 TL'dir. Aynı ayda işe alınan bay Ali SEVEN için Temmuz/2016'daki teşvik tutarı 476,98 TL'dir. 
İlgili dönemde işyerinin SGK Primi İşveren Hissesi toplamı    :  7.134,55 TL'dir.
Devlet tarafından karşılanan tutar toplamı                          :  4.230,60 TL'dir.
İşverene kalan ödenecek SGK Primi İşveren Hissesi toplamı :  2.903,95 TL'dir.  

Cevap 2)
Yukarıdaki veriler doğrultusunda ;
  İşe alınan bayan Fatma KAYA için işveren 42 ay SGK teşvikinden yararlanacaktır. İşe alınan bay Ali SEVEN için işveren 48 ay SGK teşvikinden yararlanacaktır.   Evvelce teşvik kapsamında olan diğer 8 işçi için de geçmişten gelen toplam 6 aylık teşviklerinin olduğu ve 30 ay daha SGK teşvikinden yararlanacağı, yıllık ücret artışlarının enflasyonla dengelendiği ve bu işçilerin fiilen çalıştıkları gibi kıstaslar standart veri olarak alındığında; Diğer 8 işçi için takribi toplam SGK Teşvik Tutarı                                                 :           129.029,00 TL
Bayan Fatma KAYA için takribi toplam SGK Teşvik Tutarı                :              22.633,32 TL
Bay Ali SEVEN için takribi toplam SGK Teşvik Tutarı                        :              29.844,02 TL

İŞVERENİN SGK TEŞVİK KAZANÇLARI TAKRİBİ TOPLAMI            : 181.506,34 TL
 

(İlgili teşvik tutarının tamamı devlet tarafından ödenecek olup, 17 işçi çalıştıran bu işverenin takriben 180.000 TL'nin üzerinde SGK Teşvik Kazancı olacaktır. Ayrıca yukarıdaki hesaplamalarda Mart/2018 öncesi hesaplanan teşvik tutarları başvuru tarihi itibarıyla Yasal Faiziyle birlikte işverene iade edilecektir.)
 


ÖRNEK 2:
  Zeynep ULUSOY - ULUSOY Mefruşat işletmesi Nisan/2015 döneminde kurulmuş yeni bir işletmedir. İşletme kurulduktan bir ay sonra hiçbir belgesi olmayan ve İşkur kaydı da bulunmayan 27 yaşında Gülsüm ZORLU isminde 1 bayan işçiyi aylık net 1.300 TL'ye istihdam etmeye başlamıştır. Başkaca bir çalışanı da olmamıştır.  
Buna göre ;  
Soru 1 ) Mayıs/2015 döneminde işyerinin toplam SGK Teşvik kazancı toplam tutarı ne kadar olacaktır ?  

Soru 2 )
Bu işyerinin 2020 yılının sonuna kadar elde edeceği toplam SGK Teşvik kazancı toplam tutarı ne kadar olacaktır ?
 

Cevap 1)
Yeni işe alınan bayan Gülsüm ZORLU için Mayıs/2015'deki teşvik tutarı 281,85 TL'dir.
 
İlgili dönemde işyerinin SGK Primi İşveren Hissesi toplamı          :           281,85  TL'dir.
Devlet tarafından karşılanan tutar toplamı                                :           281,85 TL'dir.
İşverene kalan ödenecek SGK Primi İşveren Hissesi toplamı       :                0,00 TL'dir.  

Cevap 2) Yukarıdaki veriler doğrultusunda ;  
İşe alınan bayan Gülsüm ZORLU için işveren 24 ay SGK teşvikinden yararlanacaktır.  
Yıllık ücret artışlarının enflasyonla dengelendiği ve bu işçinin fiilen çalıştığı gibi kıstaslar standart veri olarak alındığında;  
Bayan Gülsüm ZORLU için takribi toplam SGK Teşvik Tutarı                    :   7.382,34 TL
 İŞVERENİN SGK TEŞVİK KAZANÇLARI TAKRİBİ TOPLAMI               :   7.382,34 TL  

(İlgili teşvik tutarının tamamı devlet tarafından ödenecek olup, 1 işçi çalıştıran bu işverenin takriben 7.000 TL'nin üzerinde SGK Teşvik Kazancı olacaktır. Ayrıca yukarıdaki hesaplamalarda tespit edilen tutarın tamamı Mart/2018 dönemi öncesinde gerçekleştiğinden, hesaplanan teşvik tutarlarının tamamı başvuru tarihi itibarıyla Yasal Faiziyle birlikte işverene iade edilecektir.)
    Yukarıdaki örneklerde, işçi sayısı, işçinin yaşı, işçinin hangi belgelere sahip olduğu, işçinin maaşı v.s. birçok kıstas dikkate alınarak standartlaştırılmaya çalışılmış olup, her işyeri için farklı daha yüksek veya düşük sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle SGK Teşvikleri konusunda uzmanlaşmış bir kadro veya danışman vasıtasıyla işlem tesis etmek ziyadesiyle önem arz etmektedir.  


Copyright 2017 - Atılım Mali Müşavirlik - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Atılım Mali Müşavirlik - Tüm Hakları Saklıdır